ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
1.1
Algemene Voorwaarden: De standaardvoorwaarden opgesteld door Platteland Kozijnen die deel uitmaken van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Platteland Kozijnen.
1.2 Opdrachtgever: Een persoon, personen, of bedrijf die met Platteland Kozijnen een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Platteland Kozijnen: De opdrachtnemer vanaf het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever. Tevens het bedrijf dat ingeschreven staat in het handelsregister onder het nummer 69197962.
1.4 Partijen: Platteland Kozijnen en de opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Elke rechtsbetrekking tussen de partijen wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden.
2.2 Als er door de opdrachtgever voorwaarden worden gehanteerd die afwijken van de Algemene Voorwaarden, dan worden deze pas bindend als Platteland Kozijnen hier schriftelijk akkoord mee is gegaan.
2.3 Als Platteland Kozijnen schriftelijk akkoord is gegaan met deze afwijkende voorwaarden, dan blijft de rest van de Algemene Voorwaarden van kracht.
2.4 Aan de afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever kunnen geen rechten ontleent worden.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op twee manieren. Door een schriftelijke bevestiging van een opdracht door de partijen, en door het beginnen van uitvoering van een opdracht.
3.2 In het geval van tussenpersonen, wederverkopers of vertegenwoordigers, gelden orders voor Platteland Kozijnen alleen als ze door Platteland Kozijnen schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 In het geval van later gemaakte afspraken en wijzigingen, binden deze de partijen indien ze door Platteland Kozijen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Annuleringen
4.1 Als de opdrachtgever na het aanvaarden van de opdracht voor wat voor reden deze weer wenst te annuleren, dan heeft Platteland Kozijnen het recht en de vrije keuze om: de opdrachtgever alsnog te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding betaalt van 40% van het bedrag van de opdracht, of dat de opdrachtgever de werkelijke kosten en de gederfde winst vergoed.

Artikel 5: Transport
5.1
Platteland Kozijnen bepaalt de transportmiddelen en de wegen van transport, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 De vervoerskosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Zaken reizen altijd voor risico opdrachtgever.

Artikel 6: Aanbiedingen
6.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebasseerd op gegeven informatie (zoals schetsen, tekeningen, etc.), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.2 De prijslijsten, documenten, brochures etc. bij de aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Platteland Kozijnen slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Platteland Kozijnen is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
6.3 Tekeningen, ontwerpen, berekeningen etc. zijn en blijven eigendom van Platteland Kozijnen en de intellectuele eigendomsrechten hierop blijven ook bij Platteland Kozijnen; ze mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden openbaar gemaakt, gekopieerd gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden geïmiteerd, of aan andere mensen of bedrijven worden doorgegeven. Ook mogen gedeelten van de getoonde techniek(en) niet worden geïmiteerd of aan derden worden doorgegeven. In het geval dat het eigendom van Platteland Kozijnen niet wordt gerespecteerd mag Platteland Kozijnen deze terugeisen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor mogelijke schade.

Artikel 7: (Af)levering en oplevering
7.1
Als er een levertijd of montagetijd is overeengekomen, is deze gebasseerd op dat de leveranciers van goederen van Platteland Kozijnen tijdig afleveren, zodat de uitvoering van het werk ook tijdig gedaan kan worden.Als er vertraging is ten gevolge van leveranciers, zal de levertijd of montagetijd van Platteland Kozijnen dusdanig ook worden verlengd.
7.2 Levertijd en montagetijd gelden bij benadering, tenzij het anders is vermeld in de door de partijen ondertekende overeenkomst.
7.3 Als er een levertijd of montagetijd is overeengekomen, is deze gebaseerd op de geldende werkomstandigheden en de juiste en tijdige uitvoering van overige leveranciers.
7.4 Overschrijding van levertijd en montagetijd – tenzij ten gevolge van opzet of grove schuld van Platteland Kozijnen en/of van het personeel van Platteland Kozijnen – geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Dit geldt ook bij het niet nakomen van enige door Platteland Kozijnen aangegane verplichtingen en/of annulering van de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten van werkzaamheden door derden ter uitvoering van deze overeenkomst.
7.5 Het afgesproken tijdstip waarop het werk begint, kan pas worden gehanteerd als Platteland Kozijnen eerst alle benodigde gegevens, tekeningen, ontheffingen, heeft gekregen, en als de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd geen hinder brengt, en als de opdrachtgever aan al zijn of haar eventuele verplichtingen aan Platteland Kozijnen heeft voldaan.
7.6 Wanner de zaken na het verstrijken van de levertijd of montagetijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening risico.
7.7 Tenzij anders is overeengekomen zal de (af)levering plaats vinden aan huis/bedrijf van de opdrachtgever. Het moment waarop de zaken het bedrijf of magazijn van Platteland Kozijnen verlaten geldt als tijdstip van aflevering. Oplevering geschiedt door het feitelijk in gebruik nemen van het werk door de opdrachtgever ofwel door schriftelijke kennisgeving van Platteland Kozijnen aan de opdrachtgever dat het werk voltooid is.
7.8 Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij ook afzonderlijk mogen factureren. Voor de factureren zijn de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 8: Montage
8.1 Indien overeengekomen vindt er montage plaats van de gekochte goederen.
8.2 Onder montage wordt verstaan; demontage van oude kozijnen, de montage van nieuwe kozijnen, en het afkitten van de buitenzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afwerking van dagkanten met stucwerk of gipsplaat vindt plaats als dit is overeengekomen. Mocht er schade onstaan bij de montage welke het gevolg is van schuld van Platteland Kozijnen, dan zal Platteland Kozijnen deze schade vergoeden tegen dagwaarde. De dagwaarde wordt bepaald door een derde die aangewezen wordt door Platteland Kozijnen. Als opdrachtgever het oneens is met de bepaalde dagwaarde, kan deze op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, zoals scheuren, rollagen, losliggende stenen of al dan niet verborgen oorzaken die voor de montage al aanwezig waren hoeft Platteland Kozijnen niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade die door overmacht of schuld door derden is veroorzaakt.
8.3 Als er na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de opdrachtgever hiervoor zijn medewerking verlenen. De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Uitvoering
9.1 Platteland Kozijnen zal het werk zoveel mogelijk volgens – eventueel toepasselijk – bepalingen van bestek, tekeningen, staat van aanwijzigingen en voorschriften uitvoeren. Als er gedurende de uitvoering nu blijkt dat om welke reden dan ook het werk alleen maar gewijzigd kan worden uitgevoerd, dan heeft Platteland Kozijnen het recht om noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering aan te brengen. Platteland Kozijnen zal de opdrachtgever daarover direct informeren.

Artikel 10: Meer- en minderwerk
10.1 Platteland Kozijnen is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen.
10.2 Van meerwerk is sprake in het geval dat Platteland Kozijnen, de opdrachtgever of derden, besluiten dat het naar redelijkheid is door het gevolg van en op basis van toepasselijke voorschriften boven de vastgestelde of uit tekeningen en technische beschrijvingen blijkende hoeveelheden en soorten materialen, danwel de daarin omschreven werkzaamheden.
10.3 Minderwerk zal uitsluitend op de aanneemsom in rekening worden gebracht indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11: Voorbehoud van eigendom
11.1
De eigendom van de geleverde zaken, waaronder te verstaan bijvoorbeeld aangevoerde materialen en onderdelen, blijft aan Platteland Kozijnen tot voldoening van de opdrachtgever van de volledige tegenprestatie.
11.2 De opdrachtgever is, voor de volledige betaling is gedaan, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen, tenzij anders is overeengekomen.
11.3 Platteland Kozijnen verkrijgt in geval van bewerking of vermenging van het geleverde door of bij de opdrachtgever het mede-eigendomsrecht van de nieuwe zaken, in welk geval de hoofdzaak en wel voor de waarde van het door Platteland Kozijnen geleverde zaken.

11.4 Als de opdrachtgever de door Platteland Kozijnen geleverde zaken verkoopt, ruilt of schenkt, draagt de opdrachtgever Platteland Kozijnen vanaf dat moment de rechten over die de opdrachtgever tegenover zijn/haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, inclusief de daaraan verbonden rechten. Platteland Kozijnen kan verlangen dat de opdrachtgever deze overdracht aan zijn/haar afnemers meedeelt en aan Platteland Kozijnen alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van de rechten van Platteland Kozijnen.
11.5 Als de opdrachtgever een uit de overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochte zaken ten aanzien van Platteland Kozijnen niet nakomt, is Platteland Kozijnen zonder enige ingebrekestelling gerechtigd om de zaken terug te nemen.
11.6 Als Platteland Kozijnen beroep doet op het voorbehoud van eigendom, dan wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Platteland Kozijnen tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winsten en interest.

Artikel 12: Klachten
12.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk gebeuren alsook binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of de verrichting van de diensten, tenzij door de wet een langere termijn voor het indienen van de klachten wordt gesteld. De opdrachtgever die niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan (of binnen een eventueel door de wet gestelde termijn), het geleverde behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden.
12.2 Van een onjuistheid in de door Platteland Kozijnen uitgevoerde werkzaamheden kan geen sprake zijn indien en voor zover bij de uitvoering van de werkzaamheden af gegaan moest worden op gegevens, tekeningen, berekeningen etc. die niet van Platteland Kozijnen zelf afkomstig waren of wanneer de toestand van de te bewerken objecten ongeschikt was voor de gevraagde werkzaamheden.
12.3 Klachten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn (af)geleverd/opgeleverd. In geval van twijfel moet de opdrachtgever bewijzen dat dit het geval is.
12.4 Klachten met betrekking tot breuk of beschadiging van glas, nadat dit door Platteland Kozijnen is geplaatst en aan de opdrachtgever geleverd, komen niet voor behandeling in aanmerking.
12.5 Als een klacht door Platteland Kozijnen gegrond wordt bevonden, kan Platteland Kozijnen naar haar keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.
12.6 Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13: Garanties
13.1
Platteland Kozijnen garandeert (af)/opgeleverde zaken, behoudens het bepaalde in de onderdelen 13.2 t/m 13.6.2 van dit artikel, gedurende de tijd van 20 jaar op kozijnen, 10 jaar op het glas en 5 jaar op hang- en sluitwerk. De startdatum die wordt gehanteerd hierbij is de factuurdatum. Nader gespecificeerd, de garantie is dat alle zaken waaraan gedurende die termijn een hinderlijk gebrek mocht ontstaan, Platteland Kozijnen ofwel kosteloos zal herstellen ofwel door andere zal vervangen ofwel de koopprijs daarvan terug zal betalen, zulks ter keuze van Platteland Kozijnen.
13.2 Op de door Platteland Kozijnen geleverde zaken, wordt, voor zover ze zijn betrokken van derden, door Platteland Kozijnen niet meer garantie gegeven dan aan Platteland Kozijnen door haar leverancier wordt gegeven.
13.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op alle geleverde zaken die op het moment na levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.

13.4 Garantie op isolerend glas houdt in dat gedurende 10 jaar vanaf de fabricagedatum geen vermindering van doorzicht zal plaats vinden door stofaanslag of condens tussen de bladen van het isolatieglas, zulks onder normale gebruiksomstandigheden.
13.5 Indien Platteland Kozijnen ter voldoening van haar garantieverplichtingen zaken vervangen ofwel de koopprijs daarvoor terug betalen, worden de betreffende zaken het eigendom van Platteland Kozijnen.

13.6 De garantieverplichtingen van Platteland Kozijnen vervallen in de volgende zaken onmiddellijk:
13.6.1 indien de opdrachtgever gedurende de garantietermijn zonder de voorafgaande toestemming van Platteland Kozijnen reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten.
13.6.2 indien de opdrachtgever niet haar betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 14: Niet-toerekenbare nietnakomingen
14.1 Onder niet-toerekenbare niet-nakomingen wordt hierbij verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk in welk geval onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Platteland Kozijnen kan worden verlangd.
14.2 Onder “niet-toerekenbare nietnakoming” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Platteland Kozijnen in welk geval leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt zoals stormschade en/of natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers van Platteland Kozijnen, waardoor zij haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
14.3 Indien een situatie zich voordoet van niettoerekenbare niet-nakoming is Platteland Kozijnen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden.
14.4 Platteland Kozijnen is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare nietnakoming oplevert, is gebleken.
14.5 Platteland Kozijnen heeft het recht op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheden de niettoerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat de prestatie van Platteland Kozijnen geleverd had moeten zijn.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1
Behoudens door de opdrachtgever te bewijzen, opzet of grove schuld van Platteland Kozijnen of van Platteland Kozijnen haar ondergeschikten is Platteland Kozijnen niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Platteland Kozijnen geleverde.
15.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van verlies, diefstal, brand of beschadiging van Platteland Kozijnen haar zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan grove schuld of ernstige nalatigheid van Platteland Kozijnen.
15.3 Indien Platteland Kozijnen onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken danwel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
15.4 Indien Platteland Kozijnen een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kan Platteland Kozijnen haar eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zijzelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 16: Vrijwaring
16.1 De opdrachtgever dient Platteland Kozijnen te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op Platteland Kozijnen jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door Platteland Kozijnen geleverde zaken danwel van de verrichte werkzaamheden.
16.2 Met betrekking tot zaken, die Platteland Kozijnen in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder haar heeft, is de opdrachtgever verplicht Platteland Kozijnen volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schaden, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

Artikel 17: Prijzen
17.1
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op factoren die de kostprijs bepalen en gelden alleen op het moment van de aanbieding. Platteland Kozijenen behoudt het recht om alle wijzigingen in de kostenbepalende factoren, welke zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever door te rekenen, ook al waren eventuele kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
17.2 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
17.3 De prijs is inclusief omzetbelasting wanner de tegenpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en exclusief omzetbelasting in geval het overige opdrachtgevers betreft.

Artikel 18: Betaling
18.1
Betaling van onze facturen zal plaats vinden conform het bepaalde in de overeenkomst.
18.2 Opdrachtgever zal op verzoek van Platteland Kozijnen een ongeclausuleerde standaard bankgarantie verschaffen aan Platteland Kozijnen voor het bedrag dat Platteland Kozijnen van de opdrachtgever te vorderen heeft. De bankgarantie dient tenminste twee weken voor de datum van montage in het bezit te zijn van Platteland Kozijnen, en dient geldig te zijn tot minimaal één maand na de datum van montage. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit is van Platteland Kozijnen zal de geplande montage niet door kunnen gaan terwijl Platteland Kozijnen de kosten wegens de geplande montage op de opdrachtgever zal kunnen verhalen. De kosten van de bankgaranties neemt Platteland Kozijnen voor haar rekening.
18.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn. Tevens is de opdrachtgever in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging is vereist.

Artikel 19: Zekerheidstelling, kredietwaardigheid
19.1
Bij elke overeenkomst door en met Platteland Kozijnen aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden.
19.2 De opdrachtgever is verplicht om op verzoek van Platteland Kozijnen zekerheid te stellen, dat opdrachtgever zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen. Platteland Kozijnen is gerechtigd om leveringsverplichtingen op te schorten, totdat zekerheid is gesteld. De stellen zekerheden kunnen bestaan uit: storting van contant geld, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, borgtocht of eigendomsoverdracht.

Artikel 20: Kredietbeperking, rente
20.1 Indien een langere kredietbeperking dan 8 dagen (artikel 18 lid a.1) danwel 30 dagen (artikel 18 lid a.2) wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf factuurdatum.
20.2 Deze rente bedraagt een percentage gelijk aan 2 procent boven het depositorente van de Europese Centrale Bank. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever zal het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvoudige wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22: Bevoegde rechten
22.1 Alle geschillen welke tussen Platteland Kozijnen en de opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van een rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank Overijssel te Enschede.

Artikel 23: Kosten
23.1 Alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten welke Platteland Kozijnen moet maken in verband met nietnakoming(en)/tekortkoming(en) van de opdrachtgever zijn voor opdrachtgever haar rekening.
23.2 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 10 procent van het in te vorderen bedrag met een minimum van 200 Euro bedragen.